۱۳۸۶ خرداد ۶, یکشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
فوقش به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
مردک!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ خرداد ۴, جمعه

حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
گرچه
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ؟
برعکس: به اتفاق جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ خرداد ۲, چهارشنبه

"حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت "

امضا:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ خرداد ۱, سه‌شنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
غُر زد:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
مشکل
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
از دم
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آهّان.
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
آوَخ...
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
why not?
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
[...]
تف کن!
[...]
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
ناگه به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ اردیبهشت ۳۰, یکشنبه

حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
لعنت!
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
یا نه،
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
random
(به اتفاق)
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
خامش!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
از بس
به اتفاق جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۹, شنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
به به!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
اما به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
الحق
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
آبجی
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
درویش
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۸, جمعه

حسنت‌به‌اتفاق‌ملاحت‌جهان‌گرفت،فِک‌کن...به‌اتفاق
جهان‌می‌توان‌گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
let's go
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
هی! تو!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
at least
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
at last
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
at all
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
پیداست:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت؟
پاسخ: به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
داد زد:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
تازه،
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
خوب شد؟
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
(جیش کرد)
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ؟
بیلاخ! به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
(تشویق)
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
(سرفه)
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
راستش
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
بدتر:
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
"حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت"
وی گفت: به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
باش و
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
وقتی به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
کوری؟
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
می نوش
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت؛ سوختی! به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
کـ[...] کش
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
شاسکول، به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
یعنی
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۷, پنجشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ؟
بدبخت! به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
دیدی به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
گاهی
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
سهل است
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بنویس:
"به اتفاق جهان می‌توان گرفت"
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بشتاب
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
کو حُسن؟
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
در اصل
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
O’ shit!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
نقطه.
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
هرچند
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
چن بار به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
تا کی به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
لـخت شو
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
برخیز
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
پرسید:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
گفتا به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
Jesus!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
Oh Lord!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
Yes sir,
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
باز آی
به اتفاق
جهان
می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
That’s right
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
خوش باش
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
حال کن
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
ای‌ول
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
ممنون
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
مرسی به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
صدبار
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بی‌شک
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
!آخ جون
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
دریاب
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
حالا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
یارا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
ای دل
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آیا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
Maybe
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بعضا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
قطعا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
ضمنا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
اصلا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
جدا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
رسما
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
حتما
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
گاها
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
فعلا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
صرفا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
عمرا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
بعدش:

به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بنگر به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
جون‌ام
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به
اتفاق
ملاحت
جهان
گرفت
Meanwhile
به
اتفاق
جهان
می‌توان
گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
ابله!
به اتفاق
جهان
می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
با من
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
شب‌ها
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
باشه؟
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق
ملاحت
جهان گرفت
Therefore
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
یا رب
به اتفاق
جهان
می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
ای وای
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
انگار
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
در کل
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ اردیبهشت ۲۵, سه‌شنبه

حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
baby
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به‌‌اتفاق ملاحت
جهان گرفت
حتا
به‌اتفاق
جهان می‌توان گرفت

حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
تکبیر!
به اتفاق

جهان می‌توان گرفت

حسنت به
اتفاق ملاحت جهان
گرفت چون که
به اتفاق جهان
می‌توان گرفت
ـحـسـنـتـبـهـاتـفـاقـمـلـاحـتـجـهـانـگـ
ـرفـتـکـونـیـبـهـاتـفـاقـجـهـ
ـانـمیـتـوانـگـرفـتـ
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
آف‌کورس!
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسن‌ات
به اتفاق ملاح‌ات
جهان گرفت
درضمن
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
حسنت
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
زیرا:
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
Oh yeah
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت