۱۳۸۶ تیر ۱۷, یکشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
تنبل!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
قلبا
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
جلدی
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
اینسان به اتفاق
جهان می‌توان گرفت