۱۳۹۲ بهمن ۲۷, یکشنبه

اکت تو اکت پرنده، فیست اما فیس شیر