۱۳۹۲ مرداد ۹, چهارشنبه

سعه ی صدر و دهه ی فجر باجناقن. اولی برنج فوروشه دومی تاجر پارچه.