۱۳۸۶ تیر ۸, جمعه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
شک کرد: ...به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
فرمود:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
...حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
ساکت!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت...
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
می گفت:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
بد شد
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ تیر ۶, چهارشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
O.K.
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به
اتفاق
ملاحت جهان گرفت
جانا، به
اتفاق جهان
می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت؛
با حُسن، به اتفاق، جهان می‌توان گرفت
.حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
از قصد،
به اتفاق،
.جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
جیغ زد:
بـه اتــفـاق جــــهــان مـی‌تــــــوان گـــرفـــت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
از دور
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
سگ خور!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
احسنت!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بالطبع
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
گل گفت
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
پنداشت
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
نالید: به اتفاق جهان می‌توان گرفت...؟
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
(گول خورد، به اتفاق جهان می‌توان گرفت)

۱۳۸۶ تیر ۵, سه‌شنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
هیهات
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
زنهار
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
نازی!
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ تیر ۴, دوشنبه

«حسنت به اتفاق» ِ «ملاحت جهان گرفت»؟
حاضر

«به اتفاق جهان می‌توان گرفت»؟
... -

۱۳۸۶ تیر ۳, یکشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

پ.ن:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق
ملاحت جهان
گرفت
عینا به
اتفاق جهان
می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
خب پس...
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

توضیح:
"به اتفاق جهان می‌توان گرفت"
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
بنشین؛
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آخر
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
پس چی!
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
له شد.
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
گاس که به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
زکّی!
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
گوش کن
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ تیر ۲, شنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
ویرگول،
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
چارنعل به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
اینک
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
من‌بعد به اتفاق جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ تیر ۱, جمعه

حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
یا که
به اتفاق جهان می‌توان گرفت؟

۱۳۸۶ خرداد ۲۷, یکشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
...U see
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
One day
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت جهان گرفت
باشد
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ خرداد ۱۵, سه‌شنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
!Bingo
به اتفاق جهان می‌توان گرفت

۱۳۸۶ خرداد ۱۲, شنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
!Hey you
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بو کن:
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
خستم...
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
بس نیست؟
...
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
خوابی؟
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
باری...
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
در خواب
به اتفاق جهان می‌توان گرفت
حسنت
به اتفاق ملاحت
جهان گرفت
ایضا
به اتفاق
جهان می‌توان گرفت