۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سه‌شنبه

- الو؟ مهندس خونه ست؟
+ خیر. قهوه خونه ست.
- گوشی رو میدین بهش؟
+ قهوه بیا تلفن با تو کار داره. از من خدافظ.
= سلام تلفن. قهوه صوبت میکنه.
- مهندس کی میاد؟
= مهندس کی میاد نیستن، گوشی رو بدم به مهندس کی نژاد؟
- نع.
(قطع میکنند.)
- الو؟ مهندس خونه ست؟
+ خیر. قهوه خونه ست.
- شماره ی مهندس خونه رو ندارین؟
+ خیر.

۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

قبلنا ماه رمضون حرمت داشت
آدما انقد بی چشم و رو نبودن
انگار نه انگار داشتن تا دیروز روزه میگرفتن
نذاشتن دو سه روز بگذره اقلن
شوروع کردن دارن تو خیابون جلو چش همه چیزی میخورن