۱۳۸۶ شهریور ۲۱, چهارشنبه

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
افسوس...
به اتفاق جهان می‌توان گرفت