۱۳۸۹ تیر ۲۲, سه‌شنبه

بخورید
ولی نیاشامید
اسراف هم کردید کردید
ولی نیاشامید.
بدمزه است.