۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

[سعدی]
آن سرو ناز بین که چه خوش می رود به گا
وان چشم آهوانه که چون می کند نگا

هیچ نظری موجود نیست: