۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

:: وووووو هاهاهاهاها آآآآوااااااااو هه هه هه هه هه ییی یییی ییی ییی هوووو هووووو
(صدای صحنه ی بادبادک هوا کردن)

هیچ نظری موجود نیست: