۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

آن کیست کز راه دهن با ما وفاداری کند؟
بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند؟

هیچ نظری موجود نیست: