۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

[سعدی]
بگذار تا مقابل روی تو رد بشیم
دزدیده در شمایل خوب تو فوت کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: