۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

فوروغ

چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست
او هیچ وقت زنده نبوده است
حتا ریده است

هیچ نظری موجود نیست: