۱۳۸۹ مهر ۱۴, چهارشنبه

منفیبافی

تکذیب لغو انحلال جبهه مشاركت

در روزهای آینده:
عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
اعتراض به عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
تکذیب اعتراض به عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
امتناع از تکذیب اعتراض به عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
شکایت از امتناع از تکذیب اعتراض به عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
نگرانی از شکایت از امتناع از تکذیب اعتراض به عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت
انتقاد از نگرانی از شکایت از امتناع از تکذیب اعتراض به عدم تکذیب لغو انحلال جبهه مشارکت

هیچ نظری موجود نیست: