۱۳۸۹ آبان ۲۵, سه‌شنبه

ستاره های سربی
فانوسکای خاموش
من و هجوم گریه
از یاد تو فراموووش
دیم دی دی دیدیم دیم دی دی دیدیم
تو بال و پر گرفتی
به چیدن ستاره
دادی منو به خاک
این غربت دوباره
دقیقه های بی تو
پرنده های خستن
آیینه های خالی
دروازه های بستن
دیم دی دی دیدیم دیم دی دی دیدیم
اگه نرفته بودی
جاده پر از ترانه
کوچه پر از غزل بود
به سوی تو روانه
اگه نرفته بودی
گریه منو نمی برد
پرنده پر نمی سوخت
آینه چین نمی خورد
اگه نرفته بودی و
اگه نرفته بودی
دیم دی دی دیدیم دیم دی دی دیدیم
شبانه های بی تو
یعنی حضور گریه
با من نبودن تو
یعنی وفور گریهههه
از تو به آینه گفتم
از تو به شب رسیدم
نوشتمت رو گلبرگ
تو رو نفس کشیدم
از رفتن تو گفتم
ستاره در به در شد
شبنم به گریه افتاد
پروانه شعله ور شد
دیم دی دی دیدیم دیم دی دی دیدیم
اگه نرفته بودی
جاده پر از ترانه
کوچه پر از غزل بود
به سوی تو روانه
اگه نرفته بودی
گریه منو نمی برد
پرنده پر نمی سوخت
آینه چین نمی خورد
اگه نرفته بودی و
اگه نرفته بودی

ستاره های سربی
فانوسکای خاموش
منو هجوم گریه
از یاد تو فراموووش

هیچ نظری موجود نیست: