۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

نون و پنیر کودومه؟
بازی دیگه تمومه
نون و پنیر و شبدر
چی فک کردی مظفر؟
نون و پنیرو خوردیم
تا صب بالا آوردیم
نون و پنیر؟ چه کسشر
ابوسعید ابول خیر
نون و پنیر باباته.
مرتیکه ی حمال.
نون و پنیر چه نادونی
میخاستی ما رو بکنی
نون و پنیر و کانگورو
وبلاگتو ببند برو

هیچ نظری موجود نیست: