۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

مشاوره ی پزشگی

من مرد جوانی هستم که در یک شرکت کار میکنم. وختایی که محکم توهم میزنم کمرم درد میگیرد. چه کنم؟