۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- کنتور، کنتورتون کجاس؟ مامور آبم.
= پایین تو حیاط پای حوض. الان سه ی شبه ولی.
- شیفت شبیم.
= نفس نفس چرا می زنی؟ چرا لباس تنت نیس؟
- چقد حرف میزنی تو. اصن مامور آب دیدی تو عمرت؟

۱ نظر:

جیران گفت...

روزگار غریبی ست...