۱۳۸۹ خرداد ۳۱, دوشنبه

= اینجا چه غلطی می کنی؟
- دارم تاکید می کنم.