۱۳۸۹ خرداد ۲۸, جمعه

ربشرحلی صدری و یسرلی امری وهلل عقدتمن لسانی یفقهو قولی.