۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

[سعدی]
ما خود نمی ‌رویم دوان در قفای کس
آن می ‌برد که ما به پراید وی اندریم

هیچ نظری موجود نیست: