۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

- احساس شما نسبت به ووبلاگتان چیست؟
- سووال خووبی پرسیدی رفیق. همان احساسی را دارم که یک جنده نسبت به کهوولت سن دارد. البته باس اینکاره باشید تا بفهمید چه میگوویم.

بخشی از یک مصاحبه ی منتشرنشده با من. صفه ی 137.

هیچ نظری موجود نیست: