۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

[سعدی]
ما با توئیم و با تو نه ئیم، اوه! وات د فاک!
در حلقه ئیم با تو و چون حلقه بر دریم

هیچ نظری موجود نیست: