۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

[سعدی]
ما با توئیم و با تو نه ئیم، شت، وات د هل!
در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر درئیم

هیچ نظری موجود نیست: