۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

بعضیا فک میکنن که من احمقم.
در حالیکه اینطور نیس.