۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ تو روشنفکری؟


- بودم. قبلن.

+ په چی شد؟

- دوس پسرم با این چیزا معافق نیس آخه.

هیچ نظری موجود نیست: