۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

تو خیابون داشتم را میرفتم که گرما پدرمو درآورد
گفتم اوه پدر تو اینجا چیکا میکنی؟
گف درتو بذار کره بز
من و پدر با هم شوخی داریم.