۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه


نیگر دار.
آقا نیگر دار.
قربان؟ با شمام. نیگر دار.
مرتیکه نیگر دار دیگه.
نیگر دار میگم چته خب؟
کری مگه؟ نیگر دار.
جاکش نیگر دار رد شدیم.
نیگر دار گهسسگ نیگر دار.
.
ماجرای مردی که نیگر نمیداشت.