۱۳۸۹ شهریور ۱۹, جمعه

[حافظ با من]
خرقه ی زهد و جام می گرچه نه درخور همند
این همه نقش می زنم از جهت به اتفاق.‏

هیچ نظری موجود نیست: