۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ شما روشنفکری؟


- آره.

+ شعر هم میگی؟

هیچ نظری موجود نیست: