۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ شما روشنفکری؟


- بله.

+ صمد روشنفکر؟

- خیر من مظفرشونم. صمد پسرعموی بابام میشه.

هیچ نظری موجود نیست: