۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

+ تو روشنفکری؟
- نه من احمق بتمام معنام. روشنفکر ساعت دو میاد. شما؟
+ من بیریخت ام. خودم بش زنگ میزنم.